کیمیا

 

 

 

طراحی مضمون کیمیای عضوی 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                صفحه

مقدمه                                                                                     1

عوامل وضعیتی                                                                        1

وضعیت عمومی وخصوصی آموزش                                              2

هدف ازتدریس کیمیای عضوی 1                                                   4  

ابعاداهداف آموزشی                                                                    4

طرزالعمل ارزیابی ونتیجه دهی                                                     5  

فعالیتهای تدریسی وآموزشی                                                          6  

نتیجه گیری                                                                               6

ضمایم                                                                                      7 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه :

 کیمیاوی عضوی 1 یکی ازدروس اصلی رشته کیمیا می باشد. این مضمون یکی ازمضامین جذاب علمی بوده وبا توجه به رشد وتوسعه تکنالوژی وتهیه موادهای متفاوت عضوی این رشته هرروز درحال توسعه می باشد وازطرف دیگر با توجه به نزدیکی آن به سایررشته ها مانند زراعت،طب و... ازعمومیت برخوردار است وتعداد محصلان که باید این درس را بگزرانند نیززیاد خواهد بود.

محصلان معتقد اند که کیمیای عضوی ازنظرپیوستگی با سایردروس متفاوت است ودرخلال درس ارتباط گسترده ای بین تمام موضوعات درس وجود دارد برای تمرین کیمیای عضوی تنها مطالعه کردن هرموضوع درفصل مربوطه به آن موضوع کفایت نمی کند هنگام که مثلا کیمیاوی امینو اسید ها را برسی می کنیم باید به کیمیای الکول ها نیزتوجه داشته باشیم کیمیادان عضوی معمولا با مالیکول های که حاوی چند گروه وظیفوی است مواجه است بناء محصلان به ناچار در موردید فعالیت نسبی همزمان چندین گروه وظیفوی درسنتیز وتجزیه وتحلیل تعامل ها مردد است.

ارایه مسایل متنوع همرا با توضیحات مفصل به درک کیمیای عضوی کمک به سزای می کند .

کوشش شود تا منابع متفاوت برای محصلان معرفی گردد وبعد ازهردرس محصلان تمرینات مربوطه را حل نماید وهم چنان پرسش درحین درس وکویزهای مداوم باشد به آنها کمک خواهد نمود تا به کاستی های خود پی برده وبا سوال وجواب به درک بهترنایل آیند.

 

1: تدریس این مضمون باتوجه به عوامل وضعیتی:

 اگرچه محصلان دراطراف خود با بسیاری عوامل سروکاردارند که با کیمیاوی عضوی رابطه مستقیم دارد،اما اکثرآنها ازاین موضوع بی اطلاع هستند یابه آن توجه نکرده اند ازطرف دیگر بسیاری ازعوامل جانبی مانند مسایل خوانودگی،اقتصادی و ... باعث می شود که آنها ازتفکر دراین مورید باز مانند.

درنتیجه نیاز است تا محیط صنف برای توجه وتمرکزمحصلان آماده شود وبرای درک بهتر مضمون با مثال های نزدیک وروز مره آنها را متوجه عوامل اطراف نمود.

البته مبرهن است که بسیا رعوامل وکمبود های فزیکی شاید مارا برای حصول به هدف ممانعت نماید وکوشش صورت گیرد تا حد الامکان محیط مناسب برای تدریس فراهم گردد.

الف : زمینه خاص وضعیت تدریس وآموزش :

تعداد محصلین25 نفر

سال دوم دانشگاه سمستر سوم

سویه محصلین درهرصنف متفاوت میباشد ودرصنف کیمیا سطح دانش واطلاعات دررشته کیمیای عضوی نسبتا پاین میباشد زیرا به نظرمی رسد که محصلان آگاهی قبلی دراین رشته ندارند وکوشش صورت می گیرد تا مطالب به صورت ساده ارایه شود.

درس درهفته ای دوجلسه خواهد بود وهرساعت درسی 90 دقیقه است.

درس اکثرا درصنف جریان دارد وگاه محصلان جهت مشاهده وکارعملی به لابراتوار می روند وبرخی ازمسایل تیوری را به صورت عملی درلابراتوار تجربه می کنند.

ب – زمینه عمومی وضعیت آموزش :

ریاست دانشکده وآمریت دیپارتمنت تقا ضا دارد که محصلان با موضوعات مفید ومهم این مضون آشنا شده وتوانایی درک مفاهم وموضوعات گنجانیده شده دردرس را داشته باشد ودرضمن بتواند یک محصل را بصورت درست آماده تدریس این مضمون درصنف بسازد گرچه کیمیای عضوی نمیتواند 100% یک محصل را آماده تدریس درصنف بسازد بلکه می تواند یک کمک عمده ومهم را داشته باشد. جامعه ویا موسسه آینده آرزودارد که محصلین بعد از فراغت شان بتواند یک معلم مسلکی بوده وبا موضوعات کیمیای عضوی آشنا باشند.

ج. نوعیت مضمون : این مضون نظری وعملی است، نظری بدین مفهوم که موضوعات مهم این بواسط استاد درصنف ارایه می شود وبه خاطر انجام کارهای عملی محصلان به لابراتوار رفته وباتجربیات مختلف آشنا می شوند وهم چنان اشتراک کننده گان ملاحظات شان را با یکدیگرواستاد یکجا می نمایند. به محصلان یک تعداد موضوعا ت به خاطر ارایه سمیناروتحقیق داده خواهد شد که باید به صورت عملی درصنف ارایه کنند واگر یک محصل دانش لازم درهمین رشته را کسب نموده باشد دقیقا می تواند سمیناری خوبی را ارایه کند. این مضمون متقارب است، یعنی با زندگِی واقعی آنان سروکاردارند ومی توانند ازموضوعات این رشته استفاده کافی نمایند.

د. خصوصیات محصلان :

وظیفه محصلان یاد گیری وآموزش است ولی درکنار آن مسولیت های فامیلی هم دارند، که این مسولیت ها برای هرفردمتفاوت می باشد. نکته دیگر اینکه تعدادی ازمحصلان اهداف مشخص مسلکی ندارند ونمیدانند که چه فعالیتهای موثری را به خاطرانکشاف رشته شان انجام دهند وازطرفی هم تعدای شان میدانند وآگاه اند که کدام گام ها را به خاطر انکشاف وپیشرفت شان بردارند.

اهداف وتوقعات شان از کورس این است که با آموختن این موضوعات بتوانند مضامین را که درآینده به ایشان داده میشود به صورت بهتر تدریس کرده وموضوعات درسی را جالب وجذاب بسازد.

گرچه شیوه ای یادگیری درهرصنف برای هرمحصل متفاوت بوده ولی به نظر می رسد که بصورت تحلیلی وعملی بتوانند موضوعات را بهتر درک نموده ودرک کنند.

ه. خصوصیات استاد :

من منحیث استاد کیمیا براین باورم که کیمیای عضوی منحیث یک مضمون بسیارمهم برای آنعده ازدانشجویانی که خودرا برای حرفه معلمی آماده می کنند بسیارمهم وباارزش می باشد.  

تدریس یک پروسه پیچیده ومشکل می باشد نیاز به زمان ، مطالعات وتحقیقات بیشترداشته، تلاش دارم تا تدریس ام را با توجه به وضعیت اجتماعی وفرهنگی آماده سازم وازمیتود های جدید درسی استفاده نمایم.  تلاش می نمایم تا ارتباط صمیمی ، عاطفی ونزدیک با محصلانم داشته ودرجریان درس ازاشتراک فعال محصلان دربحث ها وسایرفعالیتهای صنف استقبال می نمایم وآنعده ازدانشجویانی که سهم فعال دردرس بگیرند خوشحال می شوم.

 

2: هدف ازتدریس کیمیای عضوی1:  هدف ازتدریس کیمیای عضوی 1 فراگیری اصول نظری کیمیای عضـوی1 می باشد .

این کورس به شکل سیستم آموزش محور پیش خواهد رفت یعنی شاگردان نباید صرف مطالب را حفظ کنند بلکه قادرباشند، موضوعات را تحلیل نموده وبتواند بصورت عملی بکاربرند. درتحلیل موضوعات محصلان نقش اساسی دارد وایشان باید درکارهای گروپی سهم فعال بگیرد زیرا این فعالیتها ایشان را قادر میسازد تا یک فرد خلاق بارآید.

تاثیراین مطالب یاموضوعات درسی تا 2 – 3 سال به خوبی قابل دید ودرک است وحتی انتظارمی رود که به مدت طولانی ازاین رشته استفاده کنند.

آنانیکه این کورس را تعقیب نموده اند می توانند به خوبی مسایل ومفاهم مربوطه به این درس را درک کرده آنرا تجزیه وتحلیل نموده وبه دیگران نیزداشته های خودرا بصورت بسیار موثرانتقال دهند .

این کورس به یادگیری معتبرتوجه خواهد داشت یعنی ازدانش بنیادی، آموزش شیوه فراگیری، کاربرد ،هماهنگی، ابعاد انسانی وعاطفه استفاده خواهد شد.

الف . دانش بنیادی : محصلان قادر خواهند بود که مطالب را درک نموده ،صرف به حفظ موضوعات نپردازند وازمعلومات،نظریات جدید درعرصه کیمیای عضوی وسایرمنابع معتبراستفاده نمایند وتنها به مطالب که درصنف درس داده می شود اکتفا نکنند.

ب. کاربرد:  دراین بخش محصلان باید بتواند مفاهیم عمده ومهم مثل نامگذاری هایدروکاربنها رافراگرفته وبه صورت  عملی از آن استفاده نمایند. به طور مثال بتوانند یک مرکب عضوی از گروه الکانها را نامگذاری نمایند .

ج. هماهنگی :  دراین بخش محصلان می دانند که چگونه بین عناوین واجزای درسی ارتباط وجود دارد وازمفکوره های سایراندیشمندان درساحات زندگی وتدریس چگونه استفاده نمایند.  

د. ابعاد انسانی :  دانشجویان به خوبی درک خواهند کرد که چگونه درمورد خود ودیگران فکر کنند وبیاموزند، وکدام راها مثبت را برای همکلاسهای  شان پیشکش نمایند.

ر. عاطفه :  محصلان قادرخواهند شد که احساسات، عواطف، ارزشهای نورا درصنف تقویه کنند وبرای داشتن یک صنف فعال ازکدام راه ها استفاده نمایند.

 ز: آموزش شیوۀ فراگیری: درمورد آموزش شیوه فراگیری، به عنوان یک هدف محصلان موضوعات مشخص واساسی مسلکی را فراخواهند گرفت ودرضمن با پیشکش بعضی ازمطالب میتوان دانشجویان را خودآموزبارآورد که بتوانند بدون همکاری استاد خودشان به یادگیری پرداخته ودرآموزش بهترتلاش نمایند.

به تفکرمنتقدانه توجه ویژه صورت می گیرد، دراین مضمون شاگردان باید نامگزاری به روش آیوپاک را به صورت عملی به کاربرند وتمرینات متفاوتی را در این ضمینه انجام داده و در صنف آن را ارائه نمایند.

ومهمترين اهداف اين كورس عبا رتند از :

1. آ گا ه ساختن محصلان با موضوعات مهم کیمیای عضوی.

2. آما ده سا ختن بهتري محصلان براي حرفه ی معلمي و تدريس بهتر با تو جه به تحولات علوم در صنف.

3. دانستن این مضمون کمک خواهد نمود تا مضامین مربوطه را بهتر و بیشتر از گذشته درک و تدریس نمایند.

 

3. طرزالعمل ارزیابی ونتیجه دهی ( ارزیابی رسمی وغیررسمی)

محوراین کورس بر مبنای آموزش محورپیش می رود، شامل چندین نوع ارزیابی میباشد که عبارتند از: ارزیابی فعالیتهای صنفی، ارزیابی پروژه های کاری، ارزیابی کارخانگی، سمینار، امتحان صنفی(کویز) وامتحان آخر سال.

ارزیابی فعالیتهای صنفی عبارت اند از، سهم گیری واشتراک درکارهای گروپی، سوال وجواب وغیره .

ارزیابی پروژه های کاری عبارت است از؛ تهیه سمینارها وارایه آن، گزارش فعالیت های درسی درصنف به شکل راپور.

واین ارزیابی شامل کویز وامتحان اخر سال نیزاست.

این ارزیابی تفاوت بسیاربزرگی با ارزیابی محتوا محوردارد یعنی به دانستن ودرک موضوعات تاکیددارد نه به حفظ جزییات مطالب.

این ارزیابی باتوجه به عوامل وضعیتی ، اهداف آموزشی وغیره تاکید دارد و این ارزیابی شامل جلونگر، ارزیابی خودی توسط شاگردان ، طرزالعمل ها ومعیارها نتیجه گیری وآموزش بهتروقابل اعتبار تاکیددارد.

گرچه این کورس به حل تمرینات بواسط شاگردان می پردازد ولی ازارزیابی عقب نگر کمتر استفاده خواهد شد.

- ارزیابی رسمی : هدف ازاین ارزیابی دانستن واقعی دانش واطلاعات آموخته شده محصلان میباشد که درذیل برای هرنوع آن نمره درنظرگرفته شده است.

 بنابراین اصول ارزیابی رسمی دراین سمسترعبارت است از: 

1.فعالیتهای صنفی 10 %

2. کارخانگی 10 %

3. کویز 20%

4. امتحان آخرسمستر 60%

- ارزیابی غیررسمی : هدف ازارزیابی غیررسمی فعال ساختن وایجادانگیزه برای محصلا ن است. واین ارزیابی نمره ندارد.

اصول ارزیابی غیررسمی عبارت است از :

1.ارایه سمینار ( که موضوع هرفردمتفاوت می با شد )

2. درسهای عملی درصنف

 

گام چهارم : فعالیتهای تدریسی وآموزشی

دراین کورس به آموزش فعال تا کید میکند یعنی اشتراک درمباحثات، رهبری کردن کارهای گروپی وغیره تاکید می ورزد.

درفعالیتهای تدریسی این کورس به آموزش فعال ( تجربه، معلومات ونظریات، تفکرعمیق وانتقادی) توجه بیشتروعمیق ترصورت می گیرد.

درفعالیتهای آموزشی این کورس به آموزش مستقیم توجه می شود یعنی برای تدریس تاحدی ممکن ازمعلومات دست اوّل ومنابع دست اوّل به صورت حقیقی با انجام دادن مشاهده، ایجادتفکرانتقادی، درج ژورنال گفت وشنود درداخل یا خارج صنف انجام می شود.

درتدریس این مضمون ازمیتودهای شاگرد محوری وفعال مانند؛ سوال وجواب، تفکرانتقادی، کارهای گروپی، مباحثات، سمینار، بازی ها وغیره استفاده می شود. وظیفه محصلان انجام دادن کارهای خانگی، مطالعه، مرور وگاه مطالعه سایرمنابع می باشد. وقابل یاداوری است که محصلان قبل ازاشتراک درصنف این نکات را درنظر گیرند : 

1. باید دروقت معین به صنف حاضرباشند. 

2. کارهای خانگی را در وقت آن انجام دهند.

3.  درکارهای گروپی وسایرفعالیتهای صنفی اشتراک فعال داشته باشند. 

4. به نظریات سایرمحصلان احترام داشته باشند.

گام پنجم : هماهنگ ساختن

دراین کورس هماهنگی بین عوامل وضعیتی، اهداف وسایرفعالیتها یک ارتباط زنجیره ای وجود دارد که لازم وملزوم همدیگر میباشد.

فعالیتهای آموزشی داخل وخارج صنف برمحوریک هدف مشخص واساسی استوار است که این عبارتند از :

فعالیتهای داخل صنف شامل ارزیابی انفرادی ، ارزیابی گروپی، فعالیتهای کاربردی ومحصلان خارج ازصنف باید بیشترین وقت خودرا به انجام کارخانگی، مطالعه، مروربپردازند.

که نتیجه این کار خیلی مشخص است ونتیجه گیری آن عبارت است از: عینی مبتنی برواقعیت، واقع بینانه ، دارای انگیزه، تعبیروتفسیر وسرانجام ارزیابی نتیجه  خوبی بدنبال خواهد داشت.

نتیجه گیری : تدریس این مضمون به محصلان کمک می نماید تا یک معلم مسلکی شده وبتوانند تدریس شانرا با توجه به وضعیت اجتماعی ، فرهنگی وتسهیلات روز آماده سازند. آنچه درفوق تذکرداده شد، هدف ازتدریس، عوامل وضعیتی، اصول ارزیابی ،فعالیتهای آموزشی وتدریسی را به طورواضیح بیان داشت وحالا شما کارها وفعالیتهای آموزشی تانرا باتوجه به آن موارد آغازنمایید وامیدوارم که حد اکثراستفاده ازاین کورس را داشته باشید.  

 

 

ضمایم

موضوعات

اهداف آموزشی

فعالیتهای آموزشی وتدریسی

ارزیابی

فصل اول :الکانها

1.ساختار کلی و نامگذاری الکانها ،خواص فیزیکی و کیمیاوی آنها، ایزومرهای کانفورمیشن،هالوجینیشن،تعامل پذیری و گزینش پذیری،تئوری حالت گذار...

 

 کارهای گروپی،

 لیکچر

1. هدف ازدرس امروز چه بود؟

2. کدام موضوعات را خواندیم .

فصل دوم :سیکلو الکانها.

1. ساختار کلی و نامگذاری آنها،فشار حلقه،معرفی سیکلو هگزان،سیکلو الکانهای بزرگتر،

2. سیکلو الکانهای چند حلقه ای و نامگذاری آنها،

3.هایدروکاربنهای حلقوی تحت فشار،تشریح ایزومرهای سیس و ترانس در سیکلو هگزان  

لکچر، سوال وجواب

نمایش تصاویر و فیلم

...

1.روش ناکگذاری سیکلو الکانها به روش ایوپاک چگونه است؟

فصل سوم:استرو شیمی

(کیمیای فضایی 1)

1.ملوکولهای کایرال،فعالیت نوری(اناتیومریو راسمیک)

آرایش فضایی و نامگذاری R&S   

2.ساختار فیشر،ملکولها با بیش از یک مرکز کایرال ،دیاسترو مر

3.کیمیای فضایی در تعاملهای عضوی ،جداسازی انواع راسمیک

هایدروجنهای انانتیوتوپیک ودیاتیوتوپیک

ارزیابی درس گذشته کارگروپی ،لکچر،نمایش تصاویر و فیلم،سوال و جواب

بحث ،حل تمرین ...

1.ملوکول کایرال چیست؟

2. چگونه می توانیم R&S را تشخیص دهیم ؟

فصل چهارم :

الکیل هالایدها

1.      ساختار کلی و نامگذاری وخواص فیزیکی،تعاملهای جانشینی هسته دوستی

2.      کنتیک تعاملهای کیمیای فضایی تعاملهای Sn

3.      تابیر گروهای خارج شونده بر سرعت تعامل،ابر ساختار و ماهیت هیته دوست بر سرعت تعامل،ابر حلال پروتون دهنده

4.      مکانیزم Sn،پایداری کاربو کتیونها،تعاملهای حذفی E

کارگروپی، سوال وجواب ،لیکچر،ارایه تصاویر،

حل تمرین ...

1.کدام موضوعات دردرس امروزمهم بود که آموختیم لطفا کمی توضیح دهید؟

فصل پنجم :

الکلها و اتر ها

1.      ساختار کلی و نامگذاری،خواص فیزیکی،خصلت تیزابی و قلوی

2.      سنتز الکلها،تعاملگرهای ارگانو متال،و کاربرد آنها در سنتز الکلها ،سنتز الکلهای پیچیده

3.      تهیه الکوکسایدها،نو آرایی کاربو کتیونها،تعامل الکلها

4.      سنتز اترها،(روش ویلیام سون)تعامل اپوکسایدها،تیو الکلها و تیو اترها،خواص فیزیو لو ژیکی الکلها

 

1.ارزیابی درس گذشته ،بحث ،سوال وجواب ،بحث

نمایش فیلم و تصویر،لکچر،

کار گروهی و....

1.کدام موارد را امروزخواندیم ؟

2.تفاوت ساختار الکلها با اترها در چیست؟

 

نوت: آنچه درضمایم آمده ،نظربه شرایط ممکن تغییرکند.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام دی ۱۳۸۸ساعت 13:57  توسط ج.جویان | 
 
صفحه نخست
پروفایل مدیر وبلاگ
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
این وبلاگ بخاطر ارائه دروس کیمیا ایجاد گردیده است.
مطالبی که با نام نویسنده آن درج است مربوط به نویسنده آن است.

پیوندهای روزانه
تعلیم و تربیه
جاهد جویان
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
هفته چهارم دی ۱۳۸۸
هفته چهارم آبان ۱۳۸۸
پیوندها
ARiAYE
payame mojahed
sarnavesht
Pasdaran
Garderah
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM